ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ O LOKALIZACJI INWESTYCJI – ANALIZA ŚRODOWISKOWA

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest przedinwestycyjna analiza środowiskowa?
  • Kiedy potrzebna jest analiza środowiskowa dla miejsca lokalizacji planowanej inwestycji?
  • Jakie korzyści daje przedinwestycyjna analiza środowiskowa?
  • Jak przeprowadzić przedinwestycyjną analizę środowiskową?

Co to jest przedinwestycyjna analiza środowiskowa?

Przedinwestycyjna analiza środowiskowa to rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych miejsca lokalizacji inwestycji i terenów sąsiednich oraz dostarczenie tej wiedzy osobom, które jej potrzebują.

Zakres analizy środowiskowej uzależniony jest od charakteru planowanego przedsięwzięcia oraz miejsca lokalizacji inwestycji, jednak najczęściej obejmuje on:

  • Analizę miejsca lokalizacji inwestycji, w tym m.in.: opis położenia geograficznego, uwarunkowania krajobrazowe, właściwości topograficzne, analizę stanu prawnego oraz zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu np. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itd.
  • Określenie położenia terenu planowanej inwestycji w odniesieniu m.in. do obszarów objętych ochroną przyrody lub podlegających innej ochronie (np. akustycznej, kulturowej) itd. oraz uwzględnienie wynikających z tego nakazów i zakazów
  • Pozyskanie informacji o uwarunkowaniach środowiskowych istotnych z punktu widzenia lokalizacji inwestycji i realizacji przedsięwzięcia oraz ochrony środowiska, tj. np. informacje o jakości powietrza, warunkach gruntowych, strefach ochrony wód lub ujęć wodnych itd.

Profesjonalna analiza uwarunkowań środowiskowych dla miejsca lokalizacji planowanej inwestycji przyjmuje najczęściej formę specjalistycznego opracowania lub raportu zawierającego elementy opisowe, graficzne i kartograficzne.  

Kiedy potrzebna jest analiza środowiskowa dla miejsca lokalizacji planowanej inwestycji?

W większości przypadków nie istnieją konkretne wymogi lub standardy dotyczące momentu oraz sposobu przeprowadzenia analizy środowiskowej dla miejsca lokalizacji planowanej inwestycji.

Przeprowadzenie analizy środowiskowej może jednak być wymagane przez inwestorów, zleceniodawców czy instytucje finansujące przedsięwzięcie dla oszacowania oceny ryzyka środowiskowego na wczesnym etapie przygotowania przedsięwzięcia (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). W przypadku inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć, dla których niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko analiza środowiskowa stanowi pierwszy krok umożliwiający przygotowanie właściwych dokumentów, o czym więcej dowiesz się tutaj.

Przede wszystkim jednak profesjonalnie przeprowadzona analiza środowiskowa miejsca lokalizacji planowanej inwestycji lub kilku rozważanych miejsc, to narzędzie mocno wspierające proces podejmowania ważnych decyzji dla przygotowania, a potem realizacji przedsięwzięcia.

Jakie korzyści daje przedinwestycyjna analiza środowiskowa?

Przedinwestycyjna analiza środowiskowa wspiera proces podejmowania decyzji kluczowych dla projektu. Przede wszystkim bezpośrednio pomaga podjąć tę najważniejszą – decyzję o lokalizacji inwestycji, szczególnie w sytuacji, gdy rozważanych jest kilka alternatywnych miejsc. Wybór najlepszej lokalizacji inwestycji powinien wiązać się z wcześniejszą analizą kryteriów środowiskowych właściwych dla danego miejsca i jego sąsiedztwa, zarówno tych sprzyjających, jak i ograniczających. Należy pamiętać, że te środowiskowe uwarunkowania wpływać mogą także na kwestie techniczne i organizacyjne planowanej inwestycji, czyli także na przebieg całego projektu, a w tym na harmonogram oraz koszty.

Obecnie coraz większe znaczenie w procesie przygotowania inwestycji odgrywa ocena ryzyka środowiskowego, przeprowadzana w celu identyfikacji czynników wynikających z charakteru planowanego przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko lub stanowić dla niego zagrożenie. Z definicji jednak, aby ocena ryzyka środowiskowego była możliwa do przeprowadzenia, musi opierać się na analizie środowiskowej miejsca lokalizacji planowanej inwestycji i także z tego powodu warto już mieć gotowe opracowanie dotyczące uwarunkowań terenu realizacji przedsięwzięcia i jego sąsiedztwa.

Jak przeprowadzić przedinwestycyjną analizę środowiskową?

Inwestorzy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji często sami przeprowadzają wstępne analizy środowiskowej miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, korzystając np. serwisu https://www.geoportal.gov.pl/. Jest to dobry kierunek działania, jednak może nie być wystarczający. Problemu nie będzie stanowił brak informacji – tych choćby w samym geoportalu dostępnych jest bardzo dużo i są wysokiej jakości.

Trudność w analizie może jednak sprawić wybór tych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji, zaplanowania czy realizacji przedsięwzięcia. Często informacja w geoportalu to informacja ogólna i wymaga dogłębniejszej analizy, interpretacji lub pozyskania bardziej szczegółowych czy specjalistycznych danych. W takim przypadku warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do specjalisty, który przeprowadzi profesjonalną analizę środowiskową, w razie potrzeby uzyska potrzebne dane i przede wszystkim przygotuje je w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich osób zaangażowanych w procesy decyzyjne kluczowe dla projektu.

Profesjonalna analiza środowiskowa miejsca lokalizacji inwestycji to narzędzie, które może pracować przez cały okres przygotowania projektu. Pomoże podjąć nie tylko tę bezpośrednią decyzję dotyczącą lokalizacji inwestycji, ale będzie także wsparciem przy określaniu technicznych i organizacyjnych aspektów planowanego przedsięwzięcia. Ta sama analiza środowiskowa może być wykorzystana także jako baza dla szacowania ryzyka w projekcie, szczególnie dla oceny ryzyka środowiskowego, a później m.in. do stworzenia koncepcji i projektu przedsięwzięcia, do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej lub innych decyzji czy dla lepszej organizacji miejsca i procesu realizacji przedsięwzięcia.

Jeżeli planujesz inwestycję, dla której potrzebujesz profesjonalnej analizy środowiskowej – zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc klikając tutaj.