DECYZJA śRODOWISKOWA – WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ W 2023 R.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest decyzja środowiskowa?
  • Do czego potrzebna jest decyzja środowiskowa?
  • Kiedy należy uzyskać decyzję środowiskową?
  • Gdzie złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?
  • Jak wygląda uzyskanie decyzji środowiskowej?

Co to jest decyzja środowiskowa?

Na początku ustalmy, że „decyzja środowiskowa” to pojęcie będące w potocznym obiegu. Z formalnego punktu widzenia inwestorzy potrzebują dokumentu, którego nazwa brzmi „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”. Nie ma to jednak znaczenia z punktu widzenia merytorycznego dla zrozumienia, czym decyzja środowiskowa jest, dlatego w dalszej części artykułu będzie pojawiało się właśnie to wyrażenie – decyzja środowiskowa.

Decyzja środowiskowa to decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Właściwy organ administracji publicznej wskazuje inwestorowi w decyzji środowiskowej jak, tzn. w jaki sposób i na jakich zasadach, należy zrealizować przedsięwzięcie, aby w możliwie najmniejszym stopniu wpłynąć negatywnie na środowisko lub pogorszyć stan środowiska.

Do czego potrzebna jest decyzja środowiskowa?

Uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwia inwestorowi złożenie wniosków o wydanie wielu innych ważnych decyzji dla realizacji przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę. Organy wydające te decyzje wezmą pod uwagę warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji środowiskowej, ponieważ dokumenty muszą być spójne. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na bazowy charakter decyzji środowiskowej – zawarte w niej ustalenia będą determinować dalsze etapy przygotowania projektu, możliwości zagospodarowania terenu oraz przebieg prac realizacyjnych.

Szczegółowy katalog decyzji, które można uzyskać, posiadając w ręku decyzję środowiskową, znajduje się w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kiedy należy uzyskać decyzję środowiskową?

Nie każde przedsięwzięcie, dla którego potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę, wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Dotyczy to tych przedsięwzięć, które znalazły się na liście w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Przedsięwzięcia te podzielone są na dwie grupy:

  • przedsięwzięcia mogące ZAWSZE znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko.

Co to jest przedsięwzięcie? Przedsięwzięcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

Wśród przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu znajduje się np. budowa instalacji: przemysłowych, radiowych, wytwarzających energię elektryczną, przesyłowych czy przetwórczych. Innego typu przedsięwzięcia to m.in.: zakłady przetwarzania, elektrownie, działalność polegająca na wydobywaniu złóż i związana z przeróbką kopalin, podziemne składowanie odpadów i magazynowanie substancji, linie kolejowe, lotniska, autostrady, porty, urządzenia gospodarki wodnej, tereny narciarskie i infrastruktura turystyczna, zabudowa mieszkaniowa, usługowa, scalanie gruntów, zalesienia czy hodowla niektórych gatunków zwierząt.

Na temat różnicy pomiędzy przedsięwzięciami mogącymi ZAWSZE i POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko więcej informacji znajdziesz tutaj.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być potrzebna nie tylko w przypadku realizacji projektu od podstaw, ale również w przypadku rozbudowy, przebudowy lub montażu już istniejącego przedsięwzięcia.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej najczęściej składa się do właściwego miejscowo urzędu gminy lub miasta – decyduje lokalizacja planowanego przedsięwzięcia.

Do wniosku należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz inne wymagane załączniki – listę załączników sprawdź m.in. tutaj.

Jak wygląda uzyskanie decyzji środowiskowej?

Przygotowanie. Na tym etapie przed inwestorem stoją kluczowe zadania. Opracowana powinna zostać koncepcja realizacji przedsięwzięcia oraz przygotowany musi zostać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz załącznikami. Jeżeli przedsięwzięcie należy do grupy mogących POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko – załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Jeżeli przedsięwzięcia należy do grupy mogących ZAWSZE znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Złożenie wniosku. Podstawą uzyskania decyzji środowiskowej jest wniosek, który inwestor składa do organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – najczęściej jest to urząd gminy lub miasta właściwy dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. Jak wspomniałam wcześniej, załącznikiem do wniosku będzie Karta Informacyjna Przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ale nie tylko. Do wniosku należy załączyć także m.in. wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy – po szczegóły sięgnij tutaj.

Postępowanie administracyjne. Po złożeniu przez inwestora wniosku rozpoczyna się postępowanie administracyjne, w tym przede wszystkim etap opiniowania, w którym uczestniczą: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie oraz Sanepid. W toku postępowania może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji o przedsięwzięciu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez inwestora, który poinformowany zostanie o tym w formie wezwania.

Kwalifikacja przedsięwzięcia i wydanie decyzji środowiskowej.

Jeżeli przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko i organy opiniujące nie stwierdzą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – wydana zostanie decyzja środowiskowa. Może to nastąpić nawet w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku.

Może jednak zdarzyć się tak, że organ wydający decyzję stwierdzi, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W takim wypadku rozpoczyna się procedura, która obliguje inwestora do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Następnymi krokami są analiza i opiniowanie raportu przez właściwe urzędy oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, co powinno doprowadzić do wydania odpowiedniej decyzji środowiskowej. Etap ten może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Gdy przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących ZAWSZE znacząco oddziaływać na środowisko z definicji podlegać będzie postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko, dla którego właściwe są elementy opisane w poprzednim akapicie.