KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?
  • Co zawiera Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?
  • Jak wygląda wzór Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?
  • Kto może być autorem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?
  • Ile trwa i kosztuje opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?

Co to jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to opracowanie będące podstawowym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest załącznikiem:

  • obowiązkowym dla przedsięwzięć mogących POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko
  • fakultatywnym dla przedsięwzięć mogących ZAWSZE znacząco oddziaływać na środowisko, gdy inwestor wnioskuje o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Więcej szczegółowych informacji na temat tych przedsięwzięć i różnicy między nimi znajdziesz tutaj.

Co zawiera Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiając tym samym organom administracyjnym przeprowadzenie oceny przedsięwzięcia i jego analizy pod kątem kryteriów organizacyjnych, technicznych i środowiskowych. Na tej podstawie wydawana jest decyzja środowiskowa lub podejmowana jest decyzja o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalany jest zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres informacji, które należy przedstawić w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia podzielić można na kilka kategorii:

  • informacje techniczne, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, np. rodzaj przedsięwzięcia, jego skala, zasięg, cechy, rodzaj technologii, wykorzystanie surowców i materiałów, energii itd.,
  • informacje o uwarunkowaniach środowiskowych miejsca, w którym planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane, np. informacje geograficzne, krajobrazowe, dotyczące przyrody ożywionej i nieożywionej itd.,
  • informacje pozwalające na wstępną ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko, np. ilości i rodzaje odpadów, ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej itd.

Jak wygląda wzór Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?

Jeżeli chcesz zapoznać się z aktualnym wzorem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z listą wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – przejdź i pobierz ją tutaj.

Kto może być autorem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?

Obecnie prawo nie stawia konkretnych wymogów wobec autorów Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W praktyce należy zwrócić jednak uwagę, że opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wymaga nie tylko podstawowej wiedzy o przedsięwzięciu, ale także wiedzy specjalistycznej, np. o środowisku, w jakim zrealizowane zostanie przedsięwzięcie, obszarach podlegających ochronie, które znajdą się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia czy ryzyku wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Ważne będzie także doświadczenie w przygotowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, ponieważ to jakość tego opracowania oraz informacji tam zawartych przede wszystkim rzutować będzie na ocenę urzędów, czy dane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko i w jaki sposób. Skutkiem tej oceny będzie wydanie bezpośrednio decyzji środowiskowej lub decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedstawienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ile trwa i kosztuje opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?

Na te dwa pytana nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czas opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zależy m.in. od rodzaju, charakteru, skali i miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz np. stopnia gotowości inwestorskiej koncepcji realizacji przedsięwzięcia – te czynniki będą miały wpływ na obszerność opracowania oraz ilość pracy, którą należy włożyć w jego przygotowanie. Tym samym przełoży się to także na wycenę usługi przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, a dodatkowo rolę mogą odgrywać inne indywidualne czynniki, które pod uwagę weźmie specjalista lub firma, której zlecisz przygotowanie opracowania. Aby zobaczyć, jak to tematu czasu przygotowania i wyceny Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia podchodzimy w Envimpact – przejdź tutaj.