OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – CO TO JEST?

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest ocena oddziaływania na środowisko?
  • Kiedy inwestycja podlega ocenie oddziaływania na środowisko?
  • Czym różnią się przedsięwzięcia mogące ZAWSZE i POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko?

Co to jest ocena oddziaływania na środowisko?

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to postępowanie, w czasie którego dokonywana jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Procedura ta obejmuje przede wszystkim:

  • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej składa inwestor – najczęściej do właściwego miejscowo urzędu miasta lub gminy,
  • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień od urzędów o właściwych kompetencjach, tj.: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Sanepidu,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa, m.in. poprzez poinformowanie społeczeństwa o planowanym przedsięwzięciu oraz przyjęcie ewentualnie zgłoszonych uwag.

Kiedy inwestycja podlega ocenie oddziaływania na środowisko?

Ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest obowiązkowo dla przedsięwzięć mogących ZAWSZE znacząco oddziaływać na środowisko oraz może być przeprowadzona w przypadku przedsięwzięć POTENCJALNIE znacząco oddziałujących na środowisko.

Czym różnią się przedsięwzięcia mogące ZAWSZE i POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko?

Różnica pomiędzy przedsięwzięciami mogącymi ZAWSZE i POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko związana jest przede wszystkim ze skalą i rodzajem planowanej działalności.

Przykładowo:

  • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW zalicza się do przedsięwzięć mogących ZAWSZE znacząco oddziaływać na środowisko,
  • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, które nie osiągną 100 MW, lecz których całkowita wysokość nie będzie niższa niż 30 m zalicza się do przedsięwzięć mogących POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko.

Lista przedsięwzięć mogących ZAWSZE lub POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z praktycznego punktu widzenia różnica pomiędzy poszczególnymi typami przedsięwzięć ma tę podstawową konsekwencję, że do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia inwestor musi załączyć różne załączniki: