ocena ryzyka środowiskowego

Kiedy jest Ci potrzebna?

Z

Gdy przygotowujesz przedsięwzięcie i potrzebujesz wiedzy, która pozwoli Ci przewidzieć wpływ projektu na poszczególne elementy środowiska, by zaplanować odpowiednie działania i wdrożenie środków technicznych lub organizacyjnych, które zredukują, ograniczą lub wyeliminują ten negatywny wpływ

Z

Gdy wraz z projektem koncepcyjnym lub studium wykonalności musisz dostarczyć ocenę ryzyka środowiskowego, wymaganą przez inwestorów, zleceniodawców lub interesariuszy projektu

Zlecając mi opracowanie Oceny ryzyka środowiskowego:

  •  Otrzymasz opracowanie zawierające ocenę ryzyka środowiskowego przygotowaną w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska oraz etapów projektu i poszczególnych działań, planowanych do realizacji w ramach tych etapów
  • Otrzymasz zestaw proponowanych rozwiązań, mających na celu minimalizację, ograniczenie, przeciwdziałanie lub łagodzenie negatywnych wpływów planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska – rozwiązania te będziesz mógł uwzględnić w koncepcji realizacji przedsięwzięcia 
  • Zminimalizujesz ryzyko wystąpienia na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia zdarzeń o negatywnym wpływie na środowisko, które jednocześnie mogą mieć także wpływ na harmonogram projektu oraz jego kosztorys 
  • Dzięki kompletowi informacji o środowisku przyspieszysz etapy uzyskiwania pozwoleń i decyzji, przy wydawaniu których pod uwagę brana jest także kwestia relacji inwestycji ze środowiskiem oraz wpływu przedsięwzięcia na środowisko, np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenie na budowę
  • Będziesz miał moje wsparcie merytoryczne i organizacyjne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące zidentyfikowanych ryzyk środowiskowych i proponowanych środków zapobiegawczych oraz pomogę Ci odpowiednio przygotować się do rozmów z inwestorami, zleceniodawcami oraz interesariuszami projektu, dla których ocena ryzyka środowiskowego będzie miała znaczenie 
  • Ocenę ryzyka środowiskowego uzyskasz w wygodny sposób – zakres analiz ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny

Informacje szczegółowe

Ocena ryzyka środowiskowego to specjalistyczne opracowanie, którego celem jest identyfikacja czynników mogących mieć negatywny wpływ na środowisko oraz ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń, a także wskazanie odpowiednich działań i środków mających na celu minimalizację, ograniczenie, przeciwdziałanie lub łagodzenie negatywnych wpływów projektu na poszczególne elementy środowiska

Ocena ryzyka środowiskowego nie jest opracowaniem wymaganym odrębnymi przepisami prawa, jednak może być częścią innych dokumentacji oraz może być wymagana przez inwestorów lub podmioty, zlecające przygotowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia lub studium wykonalności oraz przez interesariuszy projektu, dla których analizy i dane środowiskowe będą miały znaczenie

Czas opracowania oceny ryzyka środowiskowego to zazwyczaj kilka tygodni od momentu otrzymania niezbędnych informacji o planowanym projekcie

Ceny realizacji oceny ryzyka środowiskowego zaczynają się od 3000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego projektu oraz zakresu oceny ryzyka środowiskowego

Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat oceny ryzyka środowiskowego oraz warunków współpracy, skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie

+48 536 299 290

kontakt@envimpact.pl

CREATED BY KREATORKA WWW