Oferta

W podstawowej ofercie współpracy, zaprezentowanej poniżej, znajdują się przede wszystkim informacjo usługach związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

W przypadku współpracy przy niestandardowych projektach i działaniach prośrodowiskowych w projektach – zapraszam do kontaktu.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Kiedy potrzebna Ci jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

 • gdy planujesz przedsięwzięcie, dla którego niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dotyczy przedsięwzięć z grupy potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko – sprawdź tutaj) 
 • gdy planujesz złożenie wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy przedsięwzięć z grupy zawsze znacząco oddziałujących na środowisko – sprawdź tutaj)

Zlecając mi opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia:

 1. otrzymasz podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowany zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz wymogami urzędów, biorących udział w wydaniu tej decyzji 
 2. szybko dowiesz się, czy dla planowanego przedsięwzięcia wymagany będzie raport OOŚ i zoptymalizujesz harmonogram projektu – możliwie bezzwłoczne opracowanie KIP jest dla mnie priorytetem, ponieważ im wcześniej złożysz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tym szybciej będziesz wiedział, czy uzyskasz tę decyzję na podstawie KIP, czy niezbędny będzie raport OOŚ  
 3. KIP uzyskasz w wygodny sposób – zakres współpracy ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, dostaniesz ode mnie także kwestionariusz z pytaniami o szczegóły techniczne, organizacyjne i lokalizacyjne projektu, które muszę znać, żeby opracować KIP, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny
 4. płacisz tylko raz – za KIP oraz obsługę sprawy do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub otrzymania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – nie pobieram dodatkowych opłat za przygotowanie pism lub prowadzenie korespondencji z urzędami
 5. masz moje wsparcie merytoryczne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pomogę Ci także w kontakcie z urzędami 

Informacje szczegółowe:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to opracowanie, które jest podstawowym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • KIP zawiera informacje o planowanym przedsięwzięciu i na jej podstawie właściwy urząd wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub ustala zakres raportu OOŚ (więcej możesz przeczytać tutaj)
 • Czas opracowania KIP to maksymalnie 2 tygodnie od momentu otrzymania od Ciebie wszystkich niezbędnych informacji o planowanym projekcie 
 • Ceny KIP zaczynają się od 2000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego przedsięwzięcia 
 • Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat KIP i mojej oferty, przejdź do zakładki KONTAKT i wybierz wygodny dla siebie sposób kontaktu (mailowy lub telefoniczny) 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ)

Kiedy potrzebny Ci jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

 • gdy planujesz projekt z grupy przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (sprawdź tutaj)
 • gdy urząd wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu z grupy przedsięwzięć potencjalne znacząco oddziałujących na środowisko (sprawdź tutaj)

Zlecając mi opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

 1. otrzymasz podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowany zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz wymogami urzędów, biorących udział w wydaniu tej decyzji 
 2. szybko zoptymalizujesz harmonogram projektu – przygotowanie raportu OOŚ wymaga wykonania niezbędnych badań i analiz, w tym terenowych i przyrodniczych w odpowiednim czasie, dlatego poszczególne działania powinny zostać zaplanowane i uwzględnione w harmonogramie projektu (więcej dowiesz się tutaj) 
 3. Raport OOŚ uzyskasz w wygodny sposób – zakres współpracy ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, dostaniesz ode mnie także kwestionariusz z pytaniami o szczegóły techniczne, organizacyjne i lokalizacyjne projektu, które muszę znać, żeby opracować raport OOŚ, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny
 4. płacisz tylko raz – za raport OOŚ oraz obsługę sprawy do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie pobieram dodatkowych opłat za przygotowanie pism lub prowadzenie korespondencji z urzędami 
 5. masz moje wsparcie merytoryczne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania związane z procedowaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pomogę Ci także przygotować się do kontaktu z urzędami, zleceniodawcami oraz do spotkań w sytuacji ewentualnych protestów społecznych 

Informacje szczegółowe:

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to specjalistyczne opracowanie, które jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z grupy zawsze znacząco oddziałujących na środowisko
 • Raport OOŚ zawiera informacje określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – na podstawie raportu wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (więcej możesz przeczytać tutaj)
 • Czas opracowania raportu OOŚ to zazwyczaj kilka do kilkunastu miesięcy od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji o planowanym projekcie lub urzędowego postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
 • Ceny raportów OOŚ zaczynają się od 5000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego przedsięwzięcia  
 • Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat KIP i mojej oferty, przejdź do zakładki KONTAKT i wybierz wygodny dla siebie sposób kontaktu (mailowy lub telefoniczny)

Przedinwestycyjna Analiza Środowiskowa

Kiedy potrzebna może Ci być Przedinwestycyjna Analiza Środowiskowa?

 • gdy przygotowujesz przedsięwzięcie i uwarunkowania środowiskowe mogą mieć wpływ na kwestie techniczne, organizacyjne lub lokalizacyjne projektu – co wymaga analizy i sprawdzenia na etapie tworzenia koncepcji lub studium wykonalności 
 • gdy wraz z projektem koncepcyjnym lub studium wykonalności musisz dostarczyć informacje o uwarunkowaniach środowiskowych w miejscu planowanej lokalizacji przedsięwzięcia i jego sąsiedztwie

Zlecając mi opracowanie Przedinwestycyjnej Analizy Środowiskowej:

 1. otrzymasz opracowanie zawierające informacje o środowisku w miejscu planowanej lokalizacji przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie, obejmujące m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, dane geologiczne, hydrograficzne, środowiskowe, w tym informację o obszarach chronionych i obowiązkach, nakazach, zakazach z tego wynikających oraz inne informacje, których potrzebujesz 
 2. otrzymasz opracowanie, na które składać się będzie część opisowa oraz graficzna – wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione w obu formach  
 3. uzyskasz wiedzę o ewentualnie występujących kolizjach planowanego przedsięwzięcia z elementami środowiska, dzięki czemu będziesz mógł przygotować odpowiednio projekt lub jego warianty oraz podjąć decyzje techniczne i organizacyjne  
 4. dzięki kompletowi danych i analiz o środowisku przyspieszysz etapy uzyskiwania pozwoleń i decyzji, przy wydawaniu których pod uwagę brana jest także kwestia relacji inwestycji ze środowiskiem oraz wpływu przedsięwzięcia na środowisko, np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenie na budowę
 5. masz moje wsparcie merytoryczne i organizacyjne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania związane ze środowiskiem oraz pomogę Ci odpowiednio przygotować się do rozmów z inwestorami, zleceniodawcami oraz interesariuszami projektu, dla których analizy i dane środowiskowe będą miały znaczenie
 6. Przedinwestycyjną Analizę Środowiskową uzyskasz w wygodny sposób – zakres analiz ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny

Informacje szczegółowe:

 • Przedinwestycyjna Analiza Środowiskowa to specjalistyczne opracowanie, składające się z części opisowej i graficznej, którego celem jest dostarczenie danych i informacji na temat uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia budowlanego lub infrastrukturalnego
 • Przedinwestycyjna Analiza Środowiskowa nie jest opracowaniem wymaganym przepisami prawa, jednak może być wymagana przez inwestorów lub inne podmioty, zlecające przygotowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia lub studium wykonalności oraz przez interesariuszy projektu, dla których analizy i dane środowiskowe będą miały znaczenie (więcej możesz przeczytać tutaj)
 • Czas opracowania Przedinwestycyjnej Analizy Środowiskowej to zazwyczaj kilka tygodni od momentu otrzymania niezbędnych informacji o planowanym projekcie 
 • Ceny analiz zaczynają się od 2000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego projektu oraz zakresu potrzebnych analiz i niezbędnych do pozyskania danych 
 • Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat KIP i mojej oferty, przejdź do zakładki KONTAKT i wybierz wygodny dla siebie sposób kontaktu (mailowy lub telefoniczny)

Ocena ryzyka środowiskowego 

Kiedy potrzebna może Ci być Ocena Ryzyka Środowiskowego?

 • gdy przygotowujesz przedsięwzięcie i potrzebujesz wiedzy, która pozwoli Ci przewidzieć wpływ projektu na poszczególne elementy środowiska, by zaplanować odpowiednie działania i wdrożenie środków technicznych lub organizacyjnych, które zredukują, ograniczą lub wyeliminują negatywny wpływ 
 • gdy wraz z projektem koncepcyjnym lub studium wykonalności musisz dostarczyć ocenę ryzyka środowiskowego, wymaganą przez inwestorów, zleceniodawców lub interesariuszy projektu 

Zlecając mi opracowanie Oceny Ryzyka Środowiskowego:

 1. otrzymasz opracowanie zawierające ocenę ryzyka środowiskowego przygotowaną w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska oraz etapów projektu i poszczególnych działań, planowanych do realizacji w ramach tych etapów 
 2. otrzymasz zestaw proponowanych rozwiązań, mających na celu minimalizację, ograniczenie, przeciwdziałanie lub łagodzenie negatywnych wpływów projektu na poszczególne elementy środowiska – rozwiązania te będziesz mógł uwzględnić w koncepcji realizacji przedsięwzięcia 
 3. zminimalizujesz ryzyko wystąpienia na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia zdarzeń o negatywnym wpływie na środowisko, które jednocześnie mogą mieć także wpływ na harmonogram projektu oraz jego kosztorys 
 4. dzięki kompletowi danych i analiz o środowisku przyspieszysz etapy uzyskiwania pozwoleń i decyzji, przy wydawaniu których pod uwagę brana jest także kwestia relacji inwestycji ze środowiskiem oraz wpływu przedsięwzięcia na środowisko, np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenie na budowę
 5. masz moje wsparcie merytoryczne i organizacyjne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące zidentyfikowanych ryzyk środowiskowych i proponowanych środków zapobiegawczych oraz pomogę Ci odpowiednio przygotować się do rozmów z inwestorami, zleceniodawcami oraz interesariuszami projektu, dla których ocena ryzyka środowiskowego będzie miała znaczenie 
 6. Oceną Ryzyka Środowiskowego uzyskasz w wygodny sposób – zakres analiz ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny

Informacje szczegółowe:

 • Ocena Ryzyka Środowiskowego to specjalistyczne opracowanie, którego celem jest identyfikacja czynników mogących mieć negatywny wpływ na środowisko oraz ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń, a także wskazanie odpowiednich działań i środków mających na celu minimalizację, ograniczenie, przeciwdziałanie lub łagodzenie negatywnych wpływów projektu na poszczególne elementy środowiska
 • Ocena Ryzyka Środowiskowego nie jest opracowaniem wymaganym przepisami prawa, jednak może być wymagana przez inwestorów lub inne podmioty, zlecające przygotowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia lub studium wykonalności oraz przez interesariuszy projektu, dla których analizy i dane środowiskowe będą miały znaczenie (więcej możesz przeczytać tutaj)
 • Czas opracowania Oceny Ryzyka Środowiskowego to zazwyczaj kilka tygodni od momentu otrzymania niezbędnych informacji o planowanym projekcie 
 • Ceny analiz zaczynają się od 2000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego projektu oraz zakresu oceny ryzyka 
 • Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat KIP i mojej oferty, przejdź do zakładki KONTAKT i wybierz wygodny dla siebie sposób kontaktu (mailowy lub telefoniczny)

Doradztwo merytoryczne

Doradztwo merytoryczne w zakresie kwestii środowiskowych w planowanym projekcie będzie Ci potrzebne: 

 • gdy przygotowujesz nowe przedsięwzięcie i z powodu wymogów prawnych lub wymogów inwestorów, zleceniodawców lub interesariuszy projektu musisz wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe lub kwestie wpływu projektu na środowiskowo 
 • gdy przygotowujesz przebudowę, rozbudowę lub inną zmianę istniejącego przedsięwzięcia i musisz wziąć pod uwagę kwestie środowiskowe w związku z wymogami prawa lub innymi wymogami inwestorów, zleceniodawców lub interesariuszy projektu
 • gdy masz już wymagane prawem lub z innych powodów opracowania środowiskowe, jednak wymagają one zmiany 
 • gdy potrzebujesz wsparcia merytorycznego w zakresie środowiskowym dla Twojego projektu w kontakcie z urzędami, inwestorami, zleceniodawcami lub interesariuszami projektu
 • gdy potrzebujesz wsparcia merytorycznego w zakresie środowiskowym dla Twojego projektu w czasie przygotowania do konsultacji społecznych lub spotkań z grupami o interesach i celach sprzecznych z Twoim projektem 

Podejmując współpracę ze mną w zakresie doradztwa merytorycznego:

 1. uzyskasz wiedzę i rozwiązania adekwatne do Twoich potrzeb – przygotuję dla Ciebie pakiet wiedzy, wskazówek i rozwiązań adresujący potrzeby sytuacji, w której jesteś 
 2. uzyskasz poczucie spokoju, które zapewnią Ci wiedza oraz metodyczne podejście do szukania i wdrażania rozwiązań w projekcie 
 3. zyskasz pewność siebie w kontaktach z urzędami, inwestorami, zleceniodawcami oraz interesariuszami projektu  
 4. wzmocniony merytorycznie podejmiesz trafne decyzje dotyczące bezpośrednio planowanego przedsięwzięcia oraz działań okołoprojektowych
 5. zbudujesz stabilną pozycję względem inwestorów, zleceniodawców czy interesariuszy projektu i będziesz potrafił zająć pewne stanowisko względem ich wymogów, uwag lub sugestii
 6. wszystko załatwisz w wygodny sposób – będziemy kontaktować się online, za pomocą wideokonferencji i telefonicznie, a wymiana plików i korespondencji odbywać się będzie w sposób elektroniczny

Informacje szczegółowe:

 • Doradztwo merytoryczne to usługa konsultacyjna świadczona w dopasowaniu do potrzeb klienta w zakresie kwestii środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia, 
 • Czas oraz forma świadczonej usługi (konsultacja telefoniczna, wideokonferencja, opracowanie pisemne i/lub graficzne) ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta 
 • Wycena usługi doradczej ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego projektu oraz zakresu usługi doradczej  
 • Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat tej usługi i mojej oferty, przejdź do zakładki KONTAKT i wybierz wygodny dla siebie sposób kontaktu (mailowy lub telefoniczny)

CREATED BY KREATORKA WWW