Przedinwestycyjna Analiza Środowiskowa

Kiedy jest Ci potrzebna?

Z

Gdy przygotowujesz inwestycję i uwarunkowania środowiskowe mogą mieć wpływ na kwestie techniczne, organizacyjne lub lokalizacyjne projektu – co wymaga analizy i sprawdzenia na etapie tworzenia koncepcji lub studium wykonalności

Z

Gdy wraz z projektem koncepcyjnym lub studium wykonalności musisz dostarczyć informacje o uwarunkowaniach środowiskowych w miejscu planowanej lokalizacji przedsięwzięcia i jego sąsiedztwie

Zlecając mi opracowanie Przedinwestycyjnej analizy środowiskowej:

  •  Otrzymasz opracowanie zawierające informacje o środowisku w miejscu planowanej lokalizacji przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie, obejmujące m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, dane geologiczne, hydrograficzne, środowiskowe, w tym informację o obszarach chronionych i obowiązkach, nakazach, zakazach z tego wynikających oraz inne informacje, których potrzebujesz i które mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące inwestycji
  • Otrzymasz opracowanie, na które składać się będzie część opisowa oraz graficzna – wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione w obu formach
  • Uzyskasz wiedzę o ewentualnie występujących kolizjach planowanego przedsięwzięcia z elementami środowiska, dzięki czemu będziesz mógł przygotować odpowiednio projekt lub jego warianty oraz podjąć decyzje techniczne i organizacyjne  
  • Dzięki kompletowi danych i analiz o środowisku przyspieszysz etapy uzyskiwania pozwoleń i decyzji, przy wydawaniu których pod uwagę brana jest także kwestia relacji inwestycji ze środowiskiem oraz wpływu przedsięwzięcia na środowisko, np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenie na budowę
  • Będziesz miał moje wsparcie merytoryczne i organizacyjne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania związane ze środowiskiem oraz pomogę Ci odpowiednio przygotować się do rozmów z inwestorami, zleceniodawcami oraz interesariuszami projektu, dla których analizy i dane środowiskowe będą miały znaczenie
  • Przedinwestycyjną analizę środowiskową uzyskasz w wygodny sposób – zakres analiz ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny

Informacje szczegółowe

Przedinwestycyjna analiza środowiskowa to specjalistyczne opracowanie, składające się z części opisowej i graficznej, którego celem jest dostarczenie danych i informacji na temat uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanej inwestycji

Przedinwestycyjna analiza środowiskowa nie jest opracowaniem wymaganym przepisami prawa, jednak może być wymagana przez inwestorów lub inne podmioty, zlecające przygotowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia lub studium wykonalności oraz przez interesariuszy projektu, dla których analizy i dane środowiskowe będą miały znaczenie

Czas opracowania przedinwestycyjnej analizy środowiskowej to zazwyczaj kilka tygodni od momentu otrzymania niezbędnych informacji o planowanym projekcie

Ceny analiz zaczynają się od 2000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanej inwestycji oraz zakresu potrzebnych analiz i niezbędnych do pozyskania danych

Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat przedinwestycyjnej analizy środowiskowej oraz warunków współpracy, skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie

+48 536 299 290

kontakt@envimpact.pl

CREATED BY KREATORKA WWW