RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W PIGUŁCE

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?
 • Co zawiera raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?
 • Kto może być autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?
 • Ile trwa i kosztuje opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Co to jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to specjalistyczne opracowanie, które powinno zawierać informacje określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest opracowaniem dużo obszerniejszym niż Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, ponieważ oprócz szczegółowych informacji o przedsięwzięciu i środowisku, w którym inwestycja zostanie zrealizowana, w raporcie musi znaleźć się także profesjonalna ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na to środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien umożliwić organom administracyjnym przeprowadzenie analizy kryteriów organizacyjnych, technicznych i środowiskowych, aby na jego podstawie mogła zostać wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Co zawiera raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Zakres informacji, które należy przedstawić w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obejmuje m.in.:

 • szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia,
 • szczegółowy opis elementów przyrodniczych środowiska w miejscu realizacji przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,
 • informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności prowadzących do kumulowania się oddziaływań,
 • opis alternatywnych wariantów przedsięwzięcia,
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko alternatywnych wariantów realizacji przedsięwzięcia,
 • porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, formy ochrony przyrody,
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu realizacji przedsięwzięcia,
 • opis metod prognozowania oraz przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 • odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych,  
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Omawiane zagadnienia przedstawia się w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie opisowej, graficznej oraz kartograficznej.

Kto może być autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ściśle określone zostało, kto może być autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinna być osoba, która:

 • ukończyła studia na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie nauk: chemicznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych lub
 • posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty OOŚ lub prognozy OOŚ lub
 • była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów przygotowujących raporty OOŚ lub prognozy OOŚ.

Ile trwa i kosztuje opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Na te dwa pytana nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czas opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zależy m.in. od rodzaju, charakteru, skali i miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz np. inwentaryzacji przyrodniczych i innych specjalistycznych analiz, które należy wykonać, aby przygotować raport. Te czynniki będą miały wpływ na obszerność opracowania oraz ilość pracy, którą należy włożyć w jego przygotowanie. Tym samym przełoży się to także na wycenę usługi przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a dodatkowo rolę mogą odgrywać inne indywidualne czynniki, które pod uwagę weźmie specjalista lub firma, której zlecisz przygotowanie opracowania. Aby zobaczyć, jak to tematu czasu przygotowania i wyceny raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podchodzimy w Envimpact – przejdź tutaj.